Regulamin Quantum Academy Healing Mind and Body 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w Certyfikowanych Kursach Quantum Academy Healing Mind and Body, na który składa się:

1. Cykl regularnych zajęć w trybie online na platformie Academy ( program kursu i ilość godzin widnieją przy rezerwacji kursu) 

2. Warunkiem przystąpienia do kursu, jest uiszczenie opłaty za wybrany kurs i podpisanie niniejszej umowy.

3. Podpisana umowa wraz z danymi osobowymi, jakie mają widnieć na certyfikacie, czyli: imię i nazwisko oraz adres do wysyłki prosimy przesłać na adres e-mail: quantumacademyhealing@gmail.com 

W ciągu dwóch dni roboczych wykładowca kontaktuje się drogą e-mail z kursantem w celu ustalenia terminów zajęć.

 

2. DEFINICJA 

Strony zgodnie uznają, że Kursy w Quantum Academy Healing Mind and Body: 

1. Obejmują zagadnienia związane z filozofią duchową, która może być uważana za wartościową terapię na płaszczyźnie życia duchowego, w zakresie, w jakim ma ona praktyczne zastosowanie w życiu człowieka, poprzez ukazanie duchowej perspektywy życia, tym samym dając możliwości na wprowadzenie zmian w życie.

2. Medycyna holistyczna nie zastępuje medycyny konwencjonalnej.

 

3. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązany jest do 100 % obecności  w  sesjach szkoleniowych (brak nieusprawiedliwionych 2 obecności na zajęciach dyskwalifikuje kursanta do otrzymania certyfikatu) 

2. Z przyczyn losowych termin zajęć można przełożyć po wcześniejszym powiadomieniu  prowadzącego w wiadomości na adres e-mail academy :quantumacademyhealing@gmail.com (24 godziny przed danym spotkaniem jednak nie więcej, niż dwa razy ) 

3. Przerwanie kursu nie obliguje właściciela Quantum Academy Healing Mind and Body do zwrotu pieniędzy za wykupiony kurs

4. Niestawienie się dwa razy z rzędu na zajęcia bez uprzedzenia wyklucza dalszą naukę, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wykupiony kurs.

 

4. ZOBOWIĄZANIA Quantum Academy Healing Mind and Body

Szkoła zobowiązuje się

 

  1. Prowadzić zajęcia zgodnie z tematyką kursu i czasem przewidzianym dla każdego modułu sesji.( 60 minut każde zajęcia )
  2. Przekazać wiedzę zgodną z przewidzianym materiałem dla każdego kursu
  3. Dostarczyć UCZESTNIKOM materiały ,które podsumowują kurs .
  4. Zorganizować sesję podsumowującą cały materiał jaki jest w programie danego kursu 
  5. Wystawić i wysłać na wskazany przez UCZESTNIKA adres Certyfika
  6. Wysłanie certyfikatu następuje po ukończonym kursie

Czas oczekiwania na certyfikat 

Na terenie UK do 3 dni 
Poza teren UK do 14 dni 

Certyfikaty odpowiednio laminowane, Academia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w trakcie dostarczania

Quantum Academy Healing Mind and Body zastrzega prawa do wszystkich materiałów szkoleniowych, nie mogą one być udostępniane osobom trzecim, wykorzystywane publicznie lub powielane jako własne materiały

Do logo i wizerunku Quantum Academy Healing Mind and Body ma prawo tylko właściciel academy 

Wszystkie dane osobowe kursanta są objęte RODO 

KLAUZULA RODO

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quantum Academy Healing Mind and Body 

§8. DODATKOWE POSTANOWIENIA

Ponadto : Strony zgodnie ustalają, że Quantum Academy Healing Mind and Body oraz osoba będąca właścicielem academy nie ponosi odpowiedzialności za żadne uchybienia w metodzie pracy ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialno-finansowej za wyrządzone szkody przez Uczestnika kursu podczas wykonywanej przez niego pracy w ramach ukończonego kursu.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy, strony postanawiają rozstrzygać drogą polubowną. Jeżeli do takich rozstrzygnięć nie dojdzie, spór będzie oddany pod rozstrzygnięcie Sądu własciwego dla siedziby Quantum Academy Healing Mind and Body na terenie UK 

 

Data i podpis kursanta